Reklamace

Před uskutečněním reklamace Vám doporučujeme seznámit se s reklamačními podmínkami a zárukami v našich obchodních podmínkách. V rámci reklamačního řízení Vás budeme nejpozději do 24 hodin (v pracovní dny) kontaktovat telefonicky popř. e-mailem, s dalšími informacemi, jak bude Vaše reklamace řešena.

ODESLÁNÍ REKLAMACE

Místem k doručení reklamace je adresa sídla nebo provozovny prodávajícího k reklamaci určená. Pro uplatnění reklamace není podmínkou dodat zboží v původním obalu. Uplatnění reklamace neopravňuje kupujícího pozastavit zaplacení kupní ceny.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  • kupující spotřebitel – do 30 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace

  • kupující podnikatel – do 60 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace

Lhůta vyřízení reklamace může být delší, pokud se na tom obě strany dohodnou.

Náklady spojené s navrácením zboží k reklamaci jsou na straně kupujícího. Tyto náklady nejsou součástí reklamace.

Záruční doba

  • pro kupujícího spotřebitele – 24 měsíců s vyjímkou matrací pro psy, kde se příhlíží k běžnému opotřebení, které může výrobek znehodnotit dříve než uplyne záruční lhůta

  • pro kupujícího podnikatele – 6 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží nebo dnem, kdy bylo zboží odborným způsobem uvedeno do provozu.

Poškozená zásilka

Pokud po rozbalení zboží zjistíte, že zboží neodpovídá objednávce nebo je nekompletní, okamžitě o tom informujte naši společnost na e-mailu: info@stelta.com nebo na tel: +420 607 861 709.

Dle Občanského zákoníku, může kupující do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Více informací o reklamaci a záručních podmínkách naleznete v našich obchodních podmínkách.

 

Neoprávěná reklamace a výměna zboží na žádost kupujícího

Neoprávněnou reklamací se rozumí takové konání kupujícího u kterého je požadována výměna zboží v důsledku chyby nakupujícího (např. špatné změření matrace, chybná volba zboží)

Pokud se prodávající rozhodne kupujícímu vyhovět, je kupující  povinnen postupovat dle instrukcí prodávajícho, zejména v oblasti vhodného zabalení původního zboží takových způsobem, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Pokud kupující nedodrží instrukce prodávajícho, je prodávající oprávněn vymáhat takto vzniklou škodu po kupujícím.

Prodávající v případě neoprávěné reklamace a výměny zboží na žádost kupujícího naúčtuje kupujícímu náklady spojené s takovou to výměnou, které jsou splatné na základě dohody mezi oběma stranami. Výše účtovaných nákladů je následující:

a) Rozdíl v kupní ceně

b) Přepravní náklady pro Českou Republiku ve výši: 300 Kč

c) Přepravní náklady pro Slovenskou Republiku ve výši: 40 euro

- uváděné ceny jsou konečné a platné v případě, že zpětné doručování na adresu prodejce, zajišťuje prodejce bez zásahu kupujícího.